Les Completes

Les Completes es resen com a última oració del dia, abans del descans nocturn, encara que sigui després de la mitjanit.

Les Completes comencen com les altres Hores, amb el vers “Sigueu amb nosaltres”, amb el “Glòria al Pare. Com era”, i, fora del temps de Quaresma, amb l’al·leluia.

Després es pot fer, lloablement, examen de consciència que, en la celebració comunitària, es fa en silenci o s’inclou en alguna de les fórmules d’acte penitencial que figuren al Missal Romà. A continuació es canta un himne adient.

Després de les primeres Vespres del diumenge, la salmòdia consta dels salms 4 i 133; després de les segones, del salm 90. Per als altres dies s’han escollit salms que sobretot despertin la confiança en Déu; això no obstant, poden ser substituïts pels salms del diumenge, per a comoditat dels qui prefereixen recitar les Completes de memòria.

Després de la salmòdia es fa la lectura breu, seguida del responsori “A les vostres mans”; a continuació es diu, amb la seva antífona, el càntic de Simeó “Ara, Senyor deixeu”, que és com el cim de tota l’Hora.

L’oració conclusiva és la corresponent al dia de la setmana.

S’acaba amb la benedicció “Que el Senyor totpoderós ens concedeixi una nit tranquil·la i una fi benaurada”, ni que sigui un de sol qui recita les Completes.

Després es diu una de les antífones de la Mare de Déu. En temps pasqual sempre és l’antífona “Regina coeli”. A més de les antífones del llibre de la Litúrgia de les Hores, les Conferències Episcopals en poden aprovar d’altres.